Palvelut

Renki Konsulttipalvelut Oy

Uusi vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki tuli voimaan 1.9.2023

Laki edellyttää muun muassa:
Tilapäistä säilytystä koskevan pelastussuunnitelman tekemisen säilytyspaikkaan.

Tilapäisen säilytyksen paikan sisäinen pelastussuunnitelma on laadittava ennen tilapäisen säilytyksen aloittamista sekä uusittava, kun toiminta merkittävästi muuttuu. Suunnitelma on uusittava vähintään viiden (5) vuoden välein.

Sisäinen pelastussuunnitelma on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle ennen toiminnan aloittamista ja suunnitelman uusimisen yhteydessä.

Sisäinen pelastussuunnitelma pitää olla Traficomin hyväksymä ennen tilapäisen säilytyksen alkamista, mutta viimeistään 28.2.2025 mennessä. Traficomin ilmoittama käsittelyaika 5–7 vk.

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 541/2023 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230541

Tarjoamme helppoa ratkaisua yrityksellesi eli teemme teidän tarpeitanne vastaavan pelastussuunnitelman tilapäiseen säilytykseen liittyen, toimitamme sen hyväksyttäväksi sekä hyväksymisen jälkeen paikallisille pelastusviranomaisille tiedoksi.

Hinnat sisältävät suunnitelman, matka- ja puhelinkulut sekä suunnitelmaan mahdollisesti tulevat korjaukset ennen hyväksymistä.

Tilapäisen säilytyksen pelastussuunntielmat toteutetaan yhteistyössä CAP Valmennus Oy:n kanssa

Muut palvelut

Muut palvelut

Riskienhallinta ja turvallisuus

Toiminnan riskiarviot - pelastussuunnitelmat
turvallisuussuunnitelmat tapahtumiin sekä toiminnan turvallisuusasiakirjat
- turvallisuuteen liittyvät koulutukset

Kaikkiin edellä mainittuihin voidaan sisällyttää standardien mukaisia riskienhallintamenetelmien käyttöä tukemaan toimintaanne.

*Pe­las­tus­suun­ni­tel­ma on laa­dit­ta­va ra­ken­nuk­seen tai muu­hun koh­tee­seen, joka on pois­tu­mis­tur­val­li­suu­den tai pe­las­tus­toi­min­nan kan­nal­ta ta­van­o­mais­ta vaa­ti­vam­pi tai jos­sa hen­ki­lö- tai palo­tur­val­li­suu­del­le, ym­pä­ris­töl­le tai kulttuuriomaisuudelle ai­heu­tu­van vaa­ran taik­ka mah­dol­li­sen on­net­to­muu­den ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen voi­daan ar­vi­oi­da ole­van va­ka­vat (Pe­las­tus­laki 379/2011, 15 §).

Tapahtumien tuottaminen ja turvallisuussuunnittelu

Voi sisältää kokonaisen tapahtuman tai osia tapahtumaan.
Tapahtuman turvallisuussuunnittelu toteutetaan aina yhteistyössä muun tapahtumaorganisaation kanssa.

​Työhyvinvointi- ja toimintapäivät

Pääpaino on turvallisuus- ja hyvinvointiasioissa. Sisältö ja kesto rakennetaan juuri sellaiseksi kuin haluatte.

Turvallinen Tulevaisuus®

Turvallinen Tulevaisuus® -malli:

Malli on parinkymmenen vuoden kehittelyn tulos, joka pohjautuu opetussuunnitelmaan ja tukee opetussuunnitelman sisältöjä. Malli on käytännössä testattu mielekkääksi ja toimivaksi oppilaille sekä opetushenkilöstölle.

(4-) 5-6-luokkien oppilaille suunnatut Turvallinen Tulevaisuus® -infot
(Nelosille: räätälöidysti tarpeeseen tilanteen mukaan)
Vitosille: valintojen vaikutukset tulevaisuuteen, hyvä minä -teemat ja unelmointi, osaan sanoa ei
Kutosille: ikäraja-jana, hyvät ja huonot asiat, korvausvelvollisuus, vastuut ja velvollisuudet - miten minä pärjään ja saavutan tavoitteeni
Kaikille: hätäilmoituksen teko ja mistä apua kun jokin asia mietityttää (paikalliset palvelut huomioidaan)

Infot järjestetään joko oppituntina luokassa tai toimintapäivän muodossa valitsemassanne paikassa. Infojen sisällöissä huomioidaan koulun toiveet painotuksista.

Huoltajille suunnatut illat ovat tärkeä osa infoja ja ne ajoitetaan infojen kanssa samoihin aikoihin pidettäviksi.

Ulkona pidettäviä Infotunteja on testattu, kehitetty ja toteutettu yhteistyössä Dacaben Husky-ja hevosretket kanssa

Pyydä tarjous palveluista.